Ympäristöpolitiikka

Tavoitteenamme on valmistaa ja toimittaa vain virheettömiä asiakkaan tarpeet ja odotukset täyttäviä tuotteita ja palveluja täsmälleen sovituin toimitusajoin, siten että tavoitteena on ympäristöön kohdistuvan kuormituksen vähentäminen ISO 14001 standardin mukaisen käytännön avulla.

Niin Veme Oy:n johto kuin henkilöstö sitoutuvat noudattamaan tätä ympäristöpolitiikkaa kaikissa tuotteissa ja toiminnan ympäristövaikutuksia koskevissa toimissa ja päätöksissä.

Noudatamme kaikille organisaatiotasoilla toimintaamme ja tuotteisiimme liittyviä viranomaismääräyksiä. Lisäksi seuraamme aktiivisesti ja ennakoiden mahdollisia lakimuutoksia. Yrityksemme ympäristöpolitiikassa tärkeää on vuorovaikutus henkilöstön kanssa, lakien ja määräyksien noudattaminen sekä sidosryhmien tarpeiden huomioiminen ympäristön tilan jatkuvaksi parantamiseksi.

Veme Oy:n johto on määritellyt koko organisaatiolle ympäristötavoitteet ja seuraa niiden toteutumista organisaation laatiman hallintaohjelman avulla. Tavoitteenamme on lajitella jätteitä mahdollisimman tehokkaasti sekä vähentää niiden syntymistä. Myös tehokas kierrätys on meidän jatkuva tavoitteemme.

Olemme tietoisia ympäristöasioista, työpaikkamme turvallisuudesta ja viihtyvyydestä. Tietoisuutta lisäämme avoimella tiedottamisella ja kouluttamisella. Kannustamme myös sidosryhmiämme ympäristöasioiden huomioimiseen.
Vemen ympäristöpolitiikasta ja ympäristöpäämäärien toteutumisesta tiedotetaan yrityksen Internetsivuilla tai kysyttäessä.

Laatupolitiikka

Tavoitteenamme on valmistaa ja toimittaa vain virheettömiä, asiakkaan tarpeet ja odotukset täyttäviä tuotteita ja palveluja sovituin toimitusajoin.

Tämän varmistamiseksi ja toimintamme laadun jatkuvaksi parantami­seksi on yksikön kokonaisvaltaisena toimintaohjeena tässä kuvattu laatuohjeisto, sekä vuosittain päivitettävä liiketoimintasuunnitelma, johon perustuen laaditaan mm. laadun/toiminnan kehitysohjelma(t). Yritysjohto sitoutuu laadun tekemiseen luomalla edellytykset laadun tuottamiselle toiminta- ja valmistusvaiheissa. Henkilöstölle tiedotetaan tuotteiden ja palvelujen laatupolitiikassa ja tavoitteissa tapahtuvista muutoksista.

Laadunohjauksen välineinä em. tavoitteiden saavutta­miseksi yksikön johto soveltaa mm. erilaisia laatutekniikoita kuten esim. Jatkuva Parantaminen (JP) sekä tilastollista prosessin ohjauksia, sekä koko henkilöstön osallistumista laadun tekemiseen ja sen asiantuntemusta toimintojen kehittämiseen.

Laadun ohjauksen on täytettävä seuraavat pääasiakas­kunnan sille asettamat tasovaatimukset:
IATF 16949:2016
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

Avaa sertifikaatti klikkaamalla kuvaa.

Avaa sertifikaatit
Avaa sertifikaatit
Avaa sertifikaatit